Izdavanje suglasnosti

Sukladno pozitivnim zakonima RH, svaka fizička ili pravna osoba koja vrši prijevoz opasnih stvari, izvanredni prijevoz itinerarom autoceste ili izvodi radove na cestovnom zemljištu i/ili zaštitnom pojasu autoceste, dužna je ishoditi Suglasnost od  Hrvatskih autocesta d.o.o. 

TROŠAK POSTUPKA IZDAVANJA

Trošak postupka izdavanja Suglasnosti, Obavijesti o mogućnosti prijevoza opasnih tvari te Izmjena i dopuna Suglasnosti koje su izdane na zahtjev stranke, definiran je Odlukom o utvrđivanju visine troškova postupaka izdavanja suglasnosti i obavijesti HAC d.o.o., te iznosi (bez PDV-a):

  • obavljanje izvanrednog prijevoza (troškovi obrade)                           100,00 kn 
  • izvođenje radova (troškovi obrade)                                                       300,00 kn 
  • obavijesti o mogućnosti prijevoza opasnih tvari (troškovi obrade)    50,00 kn

INFORMACIJE / KONTAKT

Ispunjen Zahtjev molimo proslijedite na:

 

Izvanredni prijevoz

Izvanrednim prijevozom se smatra svaki prijevoz vozilima koja sama ili zajedno s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja.

Izvanrednim prijevozom se smatra svaki prijevoz vozilima koja sama ili zajedno s teretom NE premašuju propisane dimenzije, ukupnu masu, odnosno osovinsko opterećenje, ali se kreću javnom cestom ili njezinim dijelom na kojoj je uspostavljeno određeno ograničenje označeno propisanom prometnom signalizacijom. 

Za svaki od takvih prijevoza (u tuzemnom ili međunarodnom cestovnom prometu) prijevoznik je, sukladno Pravilniku o izvanrednom prijevozu ("Narodne novine", broj 119/07 i 52/08), dužan ishoditi Dozvolu za izvanredni prijevoz. Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje nadležna Ispostava Sektora za održavanje Hrvatskih cesta d.o.o. na čijem području započinje prijevoz.   

Temeljem članka 12. stavak 2. spomenutog Pravilnika prijevoznik je dužan ishoditi Suglasnost od upravitelja autoceste (HAC d.o.o. i/ili ARZ d.d.), ako bi izvanredni prijevoz izazvao ili mogao izazvati interakciju na objektima kojima taj subjekt upravlja.

Suglasnost se izdaje za svaki izvanredni prijevoz posebno. Suglasnost se može izdati i u obliku mjesečne Suglasnosti ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 10. Pravilnika o izvanrednom prijevozu te uvjeta davatelja Dozvole.

Suglasnost za obavljanje izvanrednog prijevoza izdaje HAC d.o.o. na temelju podnesenog Zahtjeva.

U slučaju potrebe za promjenom podataka iz izdane Suglasnosti, odnosno kada su se promijenili uvjeti propisani u Suglasnosti, prijevoznik je dužan ishoditi Izmjenu i dopunu Suglasnosti za obavljanje izvanrednog prijevoza na temelju podnesenog Zahtjeva.

Zahtjev je potrebno podnijeti minimalno 3 (tri) radna dana prije planiranog početka obavljanja izvanrednog prijevoza. 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE IZVANREDNOG PRIJEVOZA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZMJENE I DOPUNE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE IZVANREDNOG PRIJEVOZA

Izvođenje radova

Radovima na autocesti smatraju se sve radnje i aktivnosti na cestovnom zemljištu upravitelja autoceste (HAC d.o.o. ili ARZ d.d.).

Radovima u zaštitnom pojasu autoceste smatraju se sve radnje i aktivnosti unutar zemljišnog pojasa autoceste, koji iznosi minimalno 40,00 metara, odnosno 100,00 metara za reklame, od vanjskog ruba zemljišnog pojasa (od zaštitne žičane ograde autoceste).

Za sve radnje i aktivnosti na autocesti (izuzev radova redovnog održavanja javne ceste) i njezinom zaštitnom pojasu Investitor ili izvođač radova (koji je ishodio punomoć Investitora) je, sukladno članku 55. i/ili 57. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) dužan ishoditi Suglasnost za izvođenje radova od upravitelja autoceste (HAC d.o.o. i/ili ARZ d.d.).  

Suglasnost za izvođenje radova izdaje HAC d.o.o. na temelju podnesenog Zahtjeva.

U slučaju potrebe za promjenom podataka iz izdane Suglasnosti, odnosno kada su se promijenili uvjeti propisani u Suglasnosti, Investitor ili izvođač radova (koji je ishodio punomoć Investitora) je dužan ishoditi Izmjenu i dopunu Suglasnosti  za izvođenje radova na temelju podnesenog Zahtjeva.

Zahtjev je potrebno podnijeti minimalno 5 (pet) radnih dana prije planiranog početka izvođenja radova.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZMJENE I DOPUNE SUGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOV

Prijevoz opasnih tvari

Opasne tvari su robe, tereti, tvari, materijali i predmeti koji su podijeljeni na: eksplozivne tvari, plinove, zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari, samozapaljive tvari, tvari koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove, oksidirajuće tvari, organske perokside, otrove, infektivne tvari, radioaktivne tvari, nagrizajuće tvari i ostale opasne tvari. 

Opasne tvari predstavljaju i otpad, pripravci, radioaktivni i nuklearni materijal ako udovoljavaju uvjetima za svrstavanje u opasne tvari u smislu odredbi ugovora iz članka 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine", broj 79/07).

U svrhu pravovremenog informiranja prijevoznika opasnih tvari o mogućnosti prolaska prijevoza utvrđenim itinerarom, Prijevoznik je dužan Obavijestiti (pisanim putem) o planiranom prijevozu opasnih tvari nakon čega će HAC d.o.o. izdati Obavijest o mogućnosti prolaska prijevoza opasnih tvari.

Zahtjev je potrebno podnijeti minimalno 3 (tri) radna dana prije planiranog početka prijevoza opasnih tvari.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OBAVIJESTI O MOGUĆNOSTI PRIJEVOZA OPASNIH TVARI